فرم تاییدیه تحصیلی تا آخرسال ۶۹

برای تشخیص نظام آموزشی ترمی واحدی از سالی واحدی برای متوسطه:
تا سال ۸۰-۷۹ روزانه –> ترمی واحدی میباشد
از سال ۸۱-۸۰ به بعد –> سالی واحدی میباشد
برای بزرگسال:
تا سال ۸۴-۸۳ نظام هم ترمی واحدی بوده هم سالی واحدی ….در صورتیکه نیمسال اول
نیمسال دوم و تابستان داشته باشد –> ترمی واحدی
در صورتیکه نیمسال اول بزرگسال ، نیمسال دوم و نیمسال سوم داشته باشد –> سالی واحدی

برای تشخیص نظام آموزشی ترمی واحدی از سالی واحدی برای پیش دانشگاهی:
تا سال ۹۰-۸۹ روزانه –> ترمی واحدی میباشد
از سال ۹۱-۹۰ روزانه به بعد => سالی واحدی میباشد

بزرگسال پیش دانشگاهی:
تا سال ۹۱-۹۰ به انضمام شهریور–> ترمی واحدی
از ۹۲-۹۱ به بعد –> سالی واحدی

موارد زیر هم به شما در این مورد کمک میکند:

در تاییدیه های دیپلم اگر کد دانش آموزی ۸رقمی باشد فرد ، ترمی واحدی است
در تاییدیه های دیپلم اگر کد دانش آموزی ۹رقمی باشد فرد ، سالی واحدی است
در تاییدیه های پیش دانشگاهی اگر سال فارغ التحصیلی ۹۰ به بالا باشد فرد ، سالی
واحدی است(کد دانش آموزی ۸رقمی یا ۹رقمی باشد، فرقی ندارد(
در تاییدیه های پیش دانشگاهی اگر سال فارغ التحصیلی ۹۰ به پایین باشد فرد ، ترمی
واحدی است(کد دانش آموزی ۸رقمی یا ۹رقمی باشد، فرقی ندارد(

  • (مثلا ناحیه 5)
  • (سال کوچکترین را وارد کننید مثال: سال 75-76 سال کوچکتر 75 را وارد کنید)
  • (نشان دهنده ی زمانی که متقاضی فارغ التحصیل شده هست)
  • معدل را بصورت 4 رقم بدون ممیز وارد کنید ( مثلا 1625)
  • کد پستی را بدون خط فاصله بنویسید.
  • قیمت: 420,000 ریال
  • 30,000 ریال